Posted on

สอบธรรมศึกษา สำหรับฆราวาส (สอบนักธรรมตรี) ของชาวนนทบุรี

รายละเอียดทั้งหมด ศึกษาได้ที่นี่ http://www.gongtham.net/

สนามสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
จังหวัด สนามสอบ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
นนทบุรี 1. วัดเฉลิมพระเกียรติ 266 66 19 351
นนทบุรี 2. โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรก,ใต้ 836 207 44 1,087
นนทบุรี 3. โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต 733 142 20 895
นนทบุรี 4. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 352 96 49 497
นนทบุรี 5. โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา 179 76 4 259
นนทบุรี 6. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 864 327 83 1,274
นนทบุรี 7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 368 152 20 540
นนทบุรี 8. เรือนจำกลางบางขวาง 132 161 153 446
นนทบุรี 9. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 465 3 3 471
นนทบุรี 10. วัดบางอ้อยช้าง 109 72 30 211
นนทบุรี 11. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 724 562 219 1,505
นนทบุรี 12. วัดจันทร์ 299 104 40 443
นนทบุรี 13. วัดใหม่ผดุงเขต 187 94 68 349
นนทบุรี 14. วัดศรีประวัติ 139 85 7 231
นนทบุรี 15. วัดกลางเกร็ด 420 52 2 474
นนทบุรี 16. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 495 188 35 718
นนทบุรี 17. วัดเชิงเลน 612 274 112 998
นนทบุรี 18. บ้านเกร็ดตระการ 21 4 25
นนทบุรี 19. วัดละหาร 1,654 503 60 2,217
นนทบุรี 20. วัดพิกุลเงิน 405 203 88 696
นนทบุรี 21. โรงเรียนตลาดบางคูลัด 268 88 25 381
นนทบุรี 22. โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) 323 260 39 622
นนทบุรี 23. วัดไทรใหญ่ 1,399 525 67 1,991
สนามสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
จังหวัด สนามสอบ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
นนทบุรี 1. วัดเฉลิมพระเกียรติ 266 66 19 351
นนทบุรี 2. โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรก,ใต้ 836 207 44 1,087
นนทบุรี 3. โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต 733 142 20 895
นนทบุรี 4. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 352 96 49 497
นนทบุรี 5. โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา 179 76 4 259
นนทบุรี 6. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 864 327 83 1,274
นนทบุรี 7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 368 152 20 540
นนทบุรี 8. เรือนจำกลางบางขวาง 132 161 153 446
นนทบุรี 9. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 465 3 3 471
นนทบุรี 10. วัดบางอ้อยช้าง 109 72 30 211
นนทบุรี 11. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 724 562 219 1,505
นนทบุรี 12. วัดจันทร์ 299 104 40 443
นนทบุรี 13. วัดใหม่ผดุงเขต 187 94 68 349
นนทบุรี 14. วัดศรีประวัติ 139 85 7 231
นนทบุรี 15. วัดกลางเกร็ด 420 52 2 474
นนทบุรี 16. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 495 188 35 718
นนทบุรี 17. วัดเชิงเลน 612 274 112 998
นนทบุรี 18. บ้านเกร็ดตระการ 21 4 25
นนทบุรี 19. วัดละหาร 1,654 503 60 2,217
นนทบุรี 20. วัดพิกุลเงิน 405 203 88 696
นนทบุรี 21. โรงเรียนตลาดบางคูลัด 268 88 25 381
นนทบุรี 22. โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) 323 260 39 622
นนทบุรี 23. วัดไทรใหญ่ 1,399 525 67 1,991