Posted on

โรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก (ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา) ในปีการศึกษา 2559 ที่สอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการประกาศระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 โดยจะรับสมัครในวันที่ 10-30 ตุลาคม 2560 โดยรับสมัครทั้งหมด 271 คนใน 9 คณะ/วิทยาเขต

โดยในระเบียบการนี้มีข้อกำหนดที่เป็นที่น่าสนใจและทำเอาน้องๆ หลายคนฮือฮา นั่นคือ ผู้ที่จะสามารถสมัครในโครงการนี้ได้นั้น จะต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก (ค่าเฉลี่ยรวม 5 วิชา) ในปีการศึกษา 2559 ที่สอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือตามที่คณะ / สาขาวิชากำหนด
สำหรับโรงเรียนที่อยู่ใน 10 อันดับแรก คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนอำนวยศิลป์, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง, โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (เรียงตามลำดับ)