Posted on

วัดกู้ ซอยปากเกร็ด 3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งโดดเด่นด้วยศิลปะแบบมอญเดิมชื่อ “วัดหลังสวน” สร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ.2295 จนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมพ.ศ.2423 เรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทกุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสบางปะอินทางชลมารคได้เกิดอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม

เป็นเหตุให้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทกุมารีรัตน์สิ้นพระชนม์พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพ็ชรโสภางคทัศนิยลักษณ์อรรควรราชกุมารีและสมเด็จเจ้าในพระครรภ์จากนั้นได้กู้พระศพและซากเรือขึ้นมาที่วัดนี้จึงเรียกว่า “วัดกู้”

ตั้งแต่นั้นมาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “วัดพระนางเรือล่ม”

นักท่องเที่ยวสามารถไปกราบขอพรพระนอนองค์ใหญ่ขนาด 33 เมตรซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารเปิดโล่งจากนั้นเข้าไปชมความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบมอญ

ภายในโบสถ์หลังเก่าเป็นภาพเขียนสีน้ำมันเล่าเรื่องราวพุทธประวัติด้านข้างวิหารเป็นที่เก็บเรือพระที่นั่งที่อับปางซึ่งชาวบ้านได้กู้ขึ้นมา

และมีพระตำหนักที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สิ้นพระชนม์ยังมีศาลพระนางเรือล่มซึ่งจำลองแบบ

มาจากศาลาจตุรมุขของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ที่พระราชวังบางปะอิน