Posted on

วัดบางคูวัดใน ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


พระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 42 นิ้ว สูง 59 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2313 พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 42 นิ้ว สูง 59 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545

วัดบางคูวัดใน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2310 โดยชาวกรุงศรีอยุธยา ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน สมัยกรุงศรีอยุธยา เสียกรุงแก่พม่า ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 โดยได้ร่วมกันก่อสร้างวัด โดยตั้งชื่อวัดว่าวัดบางคูวัดใน ตามชื่อหมู่บ้าน แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดคูนาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2313
อ้างอิง
http://watpathumthani.org/?p=633
ข้อมูลภาพ http://laikaram.com